Zoeken

Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wettelijke informatie

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke dienstverlening die Caluwaerts Uytterhoeven BV verleent aan het cliënteel. 

Caluwaerts Uytterhoeven BV, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6.

T +32 3 448 49 92
F +32 3 448 49 95
I www.legaloffice.be
E info@legaloffice.be voor alle administratieve zaken over uw dossier
E boekhouding@legaloffice.be voor alle boekhoudkundige gerelateerde zaken 

En met een (bij)kantoor te 1030 Brussel, Bd. A. Reyerslaan 80.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer 0766.553.584 en met btw-nummer BE 0766.553.584.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten is een groepering van advocaten die zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen. Alle advocaten van Caluwaerts Uytterhoeven zijn advocaat in België. Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen, tenzij anders aangeduid. 

De advocaten verbonden aan Caluwaerts Uytterhoeven BV verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten. Caluwaerts Uytterhoeven BV is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar senior partners, Advocaat Of Counsel, partners, senior medewerk(st)ers, medewerk(st)ers; derdejaars stagiair(e)s, tweedejaars stagiair(e)s en eerstejaars stagiair(e)s. 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten aan de cliënt en vormen bijgevolg integraal het contractueel kader van de relatie tussen Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en de cliënt. 

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden. 

Afspraken die afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit.

Dienstverlening

De dienstverlening van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, vergaderingen, onderhandelingen, vertegenwoordiging voor de rechtbank, bijstand bij procedures, optreden als lasthebber etc.

De partijen bepalen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden en indien nodig kan het voorwerp van de dienstverlening nog aangepast of uitgebreid worden tijdens de verdere uitvoering. Het eventuele aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit het geven van opdrachten of de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden (andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants…) in te schakelen. Hierbij laat de cliënt de keuze van de derden over aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten doet weliswaar slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden.

Elk advies dat door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten ten opzichte van hen). De contractuele verplichtingen van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten gelden enkel tegenover de opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden,  tenzij indien Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

De cliënt vrijwaart Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verdediging omvatten.

Het is de cliënt verboden om gesprekken met de advocaat op te nemen via ongeacht welke drager dan ook. Elke inbreuk hiertegen zal Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten het recht geven om een klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

Vergoeding

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten hanteert volledige transparantie op het vlak van erelonen en kosten. Het ereloon dekt de prestaties van de advocaat zoals adviesverlening, vergaderingen, briefwisseling, onderhandelingen, telefonische besprekingen, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, … Indien er een beroep wordt gedaan op specifieke kantoor knowhow, door het kantoor opgebouwde modellen of ontwikkelde strategieën worden deze onder erelonen aangerekend.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt voor onze prestaties een uurtarief aangerekend, dat bepaald wordt in functie van de ervaring en kennis van onze advocaten.

Specifieke kosten in dossiers zoals kosten gemaakt door griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, prestaties door derden, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, vertalers, parkeerkosten, expertise- en vertaalkosten, bijkomende premies voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de belangen van de cliënt een bijkomende dekking vragen, worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijke gedragen kosten.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten huurt een Cloud gebaseerde virtuele dataroom software voor het veilig delen van documenten. Voor het gebruik van deze dataroom in één of meerdere van uw dossiers rekent Caluwaerts Uytterhoeven een prijs van 750 euro excl. BTW aan voor dossiers van Graad 2 en Graad 3. Voor dossiers van Graad 1 wordt er een bedrag van 250 euro aangerekend. Voor een efficiënt beheer van sommige van uw dossiers zullen de advocaten het gebruik van deze software aanraden en zal de kostprijs worden doorgerekend aan de cliënt.

Onverminderd de aanrekening van erelonen worden voor de opening van het dossier, diverse kantoorkosten aangerekend. Het kantoor hanteert m.i.v. 01.12.2022 volgende tarieven voor alle lopende en nieuwe dossiers:

 • Dossieraanleg (digitale opstart dossier) aan 400€ per dossier 
 • Er wordt een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten aangerekend van 15% bovenop de aangerekende erelonen. Deze forfaitaire vergoeding omvat alle administratieve kosten welke voor de cliënt worden gemaakt met inbegrip van de kilometervergoeding in België.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW (te vermeerderen met het toepasselijk btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt) en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten verplicht is in rekening te brengen.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zal een timesheet bijhouden en alle aanrekenbare tijdseenheden registreren. Een tijdseenheid beloopt 5 minuten waarbij iedere aangevatte tijdseenheid in rekening wordt  gebracht als een volledige tijdseenheid. Deze tijdseenheden worden vervolgens vermenigvuldigd met het toepasbare uurtarief, om op die wijze tot een juiste ereloonbegroting te komen. 

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zal voor aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot vragen door middel van een voorschotfactuur of provisie. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of slotfactuur. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten verrekent alle betaalde voorschotten bij opmaak van de slotfactuur.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zal bovenvermeld ereloon aanpassen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Als aanvangsindex geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van het mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De cliënt dient Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten voor aanvang van het dossier op de hoogte te brengen van de rechtsbijstandsverzekeraar waarmee hij samenwerkt. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, dan zal Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde erelonen en kosten verhalen op de cliënt.

Wanneer Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten optreedt namens meerdere met elkaar verbonden personen of rechtspersonen, zijn deze personen of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij of één van hun verschuldigd is aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve persoon of rechtspersoon niet meer gehouden voor prestaties geleverd aan de andere personen of rechtspersonen na deze beëindiging. Voor alle prestaties geleverd tot op het ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve persoon of rechtspersoon hoofdelijk gehouden.

De cliënt dient de facturen te betalen binnen de 8 kalenderdagen na datum van het betalingsverzoek. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar.

Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of slotfactuur) door de cliënt kan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, een forfaitaire schadevergoeding eisen ten belopen van 10% van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met een rente die overeenstemt met de wettelijke rentevoet plus 8% van rechtswege vanaf de vervaldatum.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten heeft, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om hetzij alle verdere prestaties in het dossier op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit op zich ontijdig in functie van de belangen en belangenbehartiging van de cliënt zou gebeuren.

De cliënt erkent dat hij/zij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2017 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (zie lijst rechtsplegingsvergoedingen onderaan de algemene voorwaarden). De rechtsplegingsvergoeding kan door de advocaat worden aangewend ter aanzuivering van zijn erelonen en kosten.

Derdengelden

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de provisies, kosten of erelonen, ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Het derdenrekeningnummer is BE43 6304 3921 0201 (BIC/SWIFT: BBRUBEBB) en staat op naam van Caluwaerts Uytterhoeven BV.

Aansprakelijkheid

Alle advocaten verbonden aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit (bij Amlin Europe nv) door middel van een door de Orde van Vlaams Balies onderschreven verzekering. De tussenkomst van de verzekeraar onder specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis bedraagt maximaal 2.500.000 € per schadegeval.

Daarnaast heeft Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten een aanvullende verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat tweede rang afgesloten bij verzekeraar AG Insurance nv. De waarborg hiervan bedraagt 5.000.000 € per verzekeringsjaar in aanvulling en na uitputting van de 2.500.000 € per schadegeval in eerste rang.

Voor advocaten Kristiaan Caluwaerts en Kristof Uytterhoeven is er een verzekering beroepsaansprakelijkheid in derde rang afgesloten bij HDI Global SE. De waarborg hiervan bedraagt 10.000.000 € per schadegeval en per schadejaar in aanvulling op en na uitputting van de onderliggende polissen tweede en eerste rang.

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten beperkt wordt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De cliënt aanvaardt dus dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zijn verzekerd. 

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag ten belope van de aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van 50.000 €. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek bezorgd worden.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

Toepassing van de witwaspreventiewet

De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet. Dit betekent dat de advocaat de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen wanneer de advocaat:

a)  Een cliënt zal bijstaan om verrichtingen voor te bereiden of uit te voeren in verband met:
 1. De aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven
 2. Het beheer van diens geld, effecten of andere activa
 3. De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen
 4. De organisatie van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen
 5. De oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies
b) Zal optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed

De advocaat heeft de plicht tot waakzaamheid en tot identificatie van de cliënt, de lasthebber(s) van de cliënt, of de uiteindelijke begunstigden van de cliënt. Deze identificatie dient te gebeuren aan de hand van een bewijsstuk, waarvan afschrift wordt gemaakt op papier of op elektronische drager. Als bewijsstuk geldt:
 • Voor natuurlijke personen het paspoort of de identiteitskaart
 • Voor Belgische rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen met vestiging in België: uittreksel uit de Kruispuntbank of notariële akte
 • Voor buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in België: betrouwbare en in internationaal rechtsverkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen
Daarnaast dient de advocaat de identiteit te kennen van cliënten die niet fysiek aanwezig zijn of niet zichtbaar zijn tijdens een video call, alsook dient hij te kunnen achterhalen of de cliënten, lasthebbers of uiteindelijke begunstigden een politiek prominent persoon zijn.

Deze plicht tot waakzaamheid en identificatie vraagt de medewerking van de cliënt. Indien de cliënt de verwachte gegevens (ondertekend mandaat, contactfiche en algemene voorwaarden samen met een kopie van de voor- en achterkant van hun identiteitskaart) niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), kan de advocaat de zakelijke relatie niet aangaan en indien hij reeds voorlopig had opgetreden zal hij zijn verdere tussenkomst beëindigen.

De stafhouder zal de informatie doorgeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle cliënten. Deze algemene voorwaarden omschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

Ten aanzien van cliënten en websitebezoekers

1.      Wie contacteren in geval van vragen / opmerkingen / klachten?
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan Gert Gooris (E: g.gooris@legaloffice.be). Uw e-mail zal met spoed behandeld worden.

2.      Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze cliënten. 
Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:
 • Rijksregisternummer, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Gegevens verstrekt in het kader van de behartiging van uw dossier en eventuele verdediging in rechte;
 • Rechterlijke uitspraken en veroordelingen.

3.      Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?
Voorgaande gegevens worden verzameld met het oog op de behartiging van uw dossier en dus met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst. Door ondertekening van het mandaat, geeft u Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten de uitdrukkelijke toestemming voor de  verwerking van uw persoonsgegevens.

4.      De persoonsgegevens worden door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten bewaard en verwerkt in elk geval voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons.
Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten archiveert na elke beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart de gegevens vervolgens voor een periode van 5 jaar. Na voormelde periode van 5 jaar wordt het dossier definitief verwijderd.

5.      Rechten
a)  Recht op toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d) Recht van gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e) Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

f) Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

g) Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Gert Gooris (E g.gooris@legaloffice.be)

h) Klachten
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.


6.      Doorgiften aan derden
Bepaalde van de persoonsgegevens die Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten van u verwerkt, worden in het kader van uw dossier doorgegeven aan derden (gerechtsdeurwaarders, vertalers, andere advocaten, notarissen, deskundigen, accountants, …).

Bovenstaande derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze bovenstaande organisaties verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Ten aanzien van derden 

Het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, Potvlietlaan 6 - 2600 Berchem, ON 0766.553.584, heeft uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan zijn cliënt. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan Gert Gooris via g.gooris@legaloffice.be. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt. U kan onze volledige privacyverklaring hierboven terugvinden. Wij hebben u deze informatie niet eerder bezorgd omdat wij ten aanzien van de cliënt gebonden zijn door een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Bevoegdheid van de rechtbank
De rechtsverhouding tussen de cliënt en Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en de cliënt zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak