Zoeken

De telewerkvergoeding | L'indemnité du travail

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De telewerkvergoeding | L'indemnité du travail

De telewerkvergoeding | L'indemnité du travail

[Version française en bas]

Telewerken brengt extra kosten met zich mee voor werknemers, waaronder kosten voor het opzetten van een thuiskantoor, kosten voor kleine kantoorbenodigdheden, onderhouds- en schoonmaakkosten, elektriciteit, water en verwarming, verzekeringen en onroerende voorheffing. 

In de regel kan een werkgever bij het toestaan van thuiswerk forfaitair bijdragen in deze kosten door een maandelijkse vergoeding van maximaal 126,94 EUR per maand te betalen aan werknemers die thuis werken (zie Administratieve Instructies 2020/1, p. 97). 

Deze vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding van de kosten eigen aan de werkgever, en dus niet als een belastbare bezoldiging, in toepassing van artikel 31, tweede lid, 1°, in fine van de WIB 1992. De vergoeding is ook niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Als reactie op de laatste maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) ter bestrijding van het coronavirus, die telewerken opleggen aan alle bedrijven die de mogelijkheid hebben om het te organiseren, stelt de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) in het specifieke formulier dat op 18 maart 2020 werd gepubliceerd, dat de thuiswerkvergoeding van 126,94 EUR kan worden toegekend aan alle categorieën van personeel die moeten telewerken in toepassing van de maatregelen die werden genomen tegen Covid-19. 

Werkgevers die deze vergoeding willen toekennen, kunnen dus een specifieke aanvraag tot ruling indienen via het formulier dat beschikbaar is op de website van DVB.

De DVB bepaalt echter dat, met als doel een verdubbeling te vermijden van kostenvergoedingen die door sommige werkgevers al zouden worden toegekend, werknemers heden niet langer recht zullen hebben op de huidige "vergoeding voor kosten voor thuisbureau" die zij desgevallend maandelijks ontvangen voor het thuiswerk. 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten. Kristiaan Caluwaerts en Franck Nnomo staan u graag te woord. 


L'indemnité du travail

Le télétravail engendre des frais supplémentaires pour les travailleurs, notamment des frais liés à l’aménagement d’un bureau, des frais de petits matériels de bureau, des dépenses d'entretien et de nettoyage du bureau, des frais d'électricité, d’eau et de chauffage, les assurances, le précompte immobilier.

De manière générale l’employeur peut intervenir de manière forfaitaire dans ces frais, en versant une indemnité mensuelle de maximum 126,94 euros par mois aux salariés qui travaillent chez eux (voir instruction administrative 2020/1, p.97). 
Cette indemnité est considérée comme un remboursement de frais propres à l’employeur, et non comme une rémunération imposable, en application de l’article 31, alinéa 2, 1°, in fine du CIR1992. Elle n’est pas non plus soumise aux cotisations sociales.

En réaction aux dernières mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour lutter contre le coronavirus, qui imposent le télétravail à toutes les entreprises qui ont la possibilité de l’organiser, le Service des Décisions Anticipées (SDA) indique, dans le formulaire spécifique publié ce 18 mars 2020, que l’indemnité pour travail à domicile de 126,94 EUR pourra être accordée à toutes les catégories de personnel qui doivent télétravailler en application des mesures prises contre le Covid-19. 

Les employeurs qui souhaitent allouer cette indemnité peuvent donc introduire une demande de ruling spécifique via le formulaire disponible sur le site du SDA.

Le SDA précise toutefois que, dans le but d’éviter un double emploi des indemnités de frais qui seraient déjà accordées par certains employeurs, les travailleurs n’auront plus droit à l’actuelle “indemnité pour frais de bureau” qu’ils reçoivent mensuellement pour le travail à domicile.

Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Kristiaan Caluwaerts et Franck Nnomo qui se fera le plaisir de vous assister.