Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De verruimde KBO

 

De verruimde KBO

Bent u een geregistreerde entiteit?

Naar aanleiding van de hervorming van het ondernemingsrecht (Wet van 15 april 2018, BS 27 april 2018), en in het bijzonder het vernieuwde ondernemingsbegrip, paste de wetgever ook de regels voor de inschrijving in de KBO aan (KB 21 december 2018, BS 1 februari 2019).

De nieuwe regels gelden vanaf vandaag, 11 februari 2019.

U dient ingeschreven te zijn in de KBO zodra u deelneemt aan het rechtsverkeer en rechten en verplichtingen met derden aangaat.

Zelfs vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid moeten zich vanaf nu inschrijven in de KBO.

Een inschrijving in de KBO maakt van u een geregistreerde entiteit aan wie één enkel en uniek ondernemingsnummer moet worden toegekend.

Dit ondernemingsnummer is voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid slechts overdraagbaar (na uitdrukkelijke vraag hiertoe bij de beheerdienst van de KBO) in geval van:

 • Fusie of splitsing;
 • Grensoverschrijdende fusie;
 • Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak;
 • Buitenlandse verrichtingen die gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de drie vorige punten;
 • Of opeenvolgende verrichtingen die volgen op één van de in de vorige punten vermelde verrichtingen die leiden tot de voortzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming. 
Het aan een vereniging, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of natuurlijke persoon toegekende ondernemingsnummer is niet overdraagbaar op een andere geregistreerde entiteit. 

In de KBO kan u volgende gegevens online raadplegen:
 1. het ondernemingsnummer en het (de) vestigingseenheidsnummer(s);
 2. de benamingen van de geregistreerde entiteit en/of van haar vestigingseenheden;
 3. de adressen van de geregistreerde entiteit en/of van haar vestigingseenheden;
 4. de rechtsvorm;
 5. de rechtstoestand;
 6. de economische activiteiten van de geregistreerde entiteit en van haar vestigingseenheden;
 7. de hoedanigheden volgens welke de geregistreerde entiteit ingeschreven is in de KBO;
 8. de erkenningen, toelatingen of vergunningen waarover de geregistreerde entiteit beschikt, voor zover ze verplicht moeten bekendgemaakt worden of belang hebben voor derden;
 9. de naam en voornaam van de oprichters en van de personen die in de geregistreerde entiteit een functie uitoefenen die moet bekendgemaakt worden;
 10. de verwijzing naar de website van de geregistreerde entiteit, haar telefoon- en faxnummer en haar e-mailadres;
 11. de linken tussen geregistreerde entiteiten;
 12. het bedrag van het maatschappelijk kapitaal; 
 13. de duur van de geregistreerde entiteit, als die bepaald is; 
 14. de einddatum van het boekjaar, en de begin- en einddatum van een uitzonderlijk boekjaar;
 15. de datum van de gewone algemene vergadering;
 16. de recentste begindatum van de gegevens bedoeld in de punten 1 t.e.m. 11.
Contacteer uw accountant, sociaal verzekeringskantoor of advocaat om na te gaan of u (correct) bent ingeschreven in de KBO. Voor meer informatie kan u terecht bij Mtr. Thaïs Habotte.