Zoeken

Een staakt-het-vuren tot 17 mei

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Een staakt-het-vuren tot 17 mei

Een staakt-het-vuren tot 17 mei

Ondanks de verschillende steunmaatregelen die de overheid reeds genomen heeft om ondernemingen te beschermen tegen de financiële gevolgen van het coronavirus (b.v. uitstel van betaling voor de fiscale en sociale schulden, economische werkloosheid, de standstill en kredietverlening (tot 50 miljard euro) door de banken), heeft de overheid via het volmachtsbesluit nr. 15 van 24 april 2020 beslist om een tijdelijke wettelijke opschorting in te voeren ten gunste van alle ondernemingen die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020. Dit met als doel ondernemingen te beschermen die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van het coronavirus voornamelijk tegen recente/nieuwe schulden.

De termijn van de wettelijke opschorting gaat in vanaf 24 april en duurt tot en met 17 mei 2020 en is enkel van toepassing op ondernemingen die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020.  Een staakt-het-vuren wordt ingevoerd tussen schuldenaars en schuldeisers.

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank krijgt evenwel  de bevoegdheid om op dagvaarding te oordelen, in een met reden omklede beslissing, over het feit of een onderneming al dan niet onder de opschorting valt. Dit eveneens om misbruik van deze regels tegen te gaan.

Ondernemingen genieten bijgevolg de volgende bescherming:

  • Geen bewarend of uitvoerend beslag mogelijk op de roerende goederen van de vennootschap. Onroerend beslag blijft evenwel wel mogelijk;

  • Nieuwe kredieten die verstrekt werden tijdens de duur van de opschorting zullen kunnen genieten van versoepelde regels in verband met de niet-tegenstelbaarheid van handelingen voorafgaand aan het faillissement. Zo wordt de aansprakelijkheid van de verstrekkers van een krediet beperkt;

  • Ondernemingen die zich in staat van faillissement bevinden, krijgen meer tijd voor de aangifte ervan. Terwijl ondernemingen normaal gezien verplicht zijn om binnen één maand na staking van betaling aangifte van faillissement te doen, wordt deze termijn nu opgeschort gedurende de termijn van de wettelijke opschorting;

  • Een onderneming kan nu enkel op dagvaarding van het Openbaar Ministerie of een specifiek aangesteld voorlopig bewindvoerder failliet verklaard worden. In alle andere gevallen is het faillissement op dagvaarding niet mogelijk indien de onderneming zelf niet akkoord is;

  • De reeds bestaande overeenkomsten van de onderneming kunnen niet éénzijdig, noch gerechtelijk ontbonden worden wegens niet-betaling;

  • Voor de ondernemingen die reeds in een procedure van gerechtelijke reorganisatie zaten, worden de betalingstermijnen zoals voorzien in een gehomologeerd reorganisatieplan, verlengd met de duur van de opschorting.

We willen nog maar eens benadrukken dat deze wettelijk opschortende maatregelen tijdelijk zijn en dat deze enkel van toepassing zijn op ondernemingen die zich op 18 maart 2020 niet in staking van betaling bevonden. 

Al deze regels hebben voornamelijk als doel de stormloop op de Ondernemingsrechtbanken in België tegen te gaan.

Indien deze mogelijkheden uw onderneming geen lange termijn perspectief bieden, is er nog steeds een procedure van gerechtelijke reorganisatie mogelijk. In onze blog van 23 januari en 18 maart 2020 zetten we u alle voordelen en mogelijkheden op een rijtje. 

Voor meer informatie, contacteer Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts of Stefanie Van den Bosch.