Zoeken

“Financial assistance” in het kader van overnamefinanciering: van persona non grata tot toegelaten instrument

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  “Financial assistance” in het kader van overnamefinanciering

“Financial assistance” in het kader van overnamefinanciering: van persona non grata tot toegelaten instrument

Bij overnames van vennootschappen worden de kandidaat-kopers vanzelfsprekend geconfronteerd met wat vaak hét grote struikelblok vormt: de financiering. Hoewel er thans meerdere mogelijkheden beschikbaar zijn om overnames te financieren indien men zelf niet over de nodige middelen beschikt – van klassieke bankfinanciering over risicokapitaal tot zelfs crowdfunding – wordt veelal de financiering van de overname van de over te nemen vennootschap (de “doelvennootschap”) door deze doelvennootschap zelf (de zogenaamde “financial assistance”) over het hoofd gezien.

Financial assistance houdt in se in dat de doelvennootschap mede haar overname door de kandidaat-koper financiert, wat niet enkel kan bestaan uit een klassieke geldfinanciering maar ook uit het verschaffen van leningen of het stellen van zekerheden. Bijvoorbeeld is er sprake van financial assistance wanneer de doelvennootschap in het kader van een overname van haar aandelen een hypotheek verleent op haar onroerend goed, wat door banken vaak gevraagd wordt.

Lange tijd bestond er een principieel verbod op financial assistance, doch reeds onder het W.Venn. werd stelselmatig afgestapt van het verbod, en thans werd de regelgeving met de inwerkingtreding van het WVV nogmaals versoepeld. Daarmee vervalt dan ook niet enkel definitief het principieel verbod op financial assistance, doch ook enkele strenge regels zoals een verplichte publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het WVV voorziet in artikels 5:152 (BV’s), 6:118 (CV’s) en 7:227 (NV’s) in de mogelijkheid voor de doelvennootschap om mede haar overname door derden te financieren, doch enkel onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van de voorgeschreven procedure. Voor BV’s en CV’s is de procedure als volgt:

1. Een voorafgaand besluit van de algemene vergadering met statutenwijzigende meerderheid;

2. Verslagplicht van het bestuursorgaan ingevolge het feit dat de verrichting gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan: vermelding van redenen, voorwaarden en risico’s voor de liquiditeit en solvabiliteit;

3. Dubbele uitkeringstest voor het uitgetrokken bedrag (liquiditeits- en balanstest);

4. Ten bedrage van de totale financiële bijstand moet men aan de passiefzijde van de balans een onbeschikbare reserve aanleggen.

Voorwaarden 1 en 2 zijn niet van toepassing bij een zogenaamde “management buy-out”:

1. Voorschot, lening of zekerheid toegekend aan lid van het personeel van (verbonden) vennootschap; of

2. Voorschot, lening of zekerheid toegekend aan vennootschappen waarvan ten minste de helft van de stemrechten in het bezit is van leden van het personeel

Voor NV’s is de procedure zeer gelijkaardig, doch er geldt wel nog een beperkte publicatieplicht en het WVV vereist uitdrukkelijk dat de financiering gebeurt tegen “billijke marktvoorwaarden.” De uitzondering voor de management buy-out speelt ook hier.

Met de inwerkingtreding van het WVV trachtte de wetgever nog meer te beantwoorden aan de roep van de sector om flexibele financieringsmogelijkheden. Vaak is financial assistance een interessante optie in het kader van overnamefinanciering, doch zoals altijd geldt vanzelfsprekend het spreekwoord “bezint eer ge begint”. Gelet op het feit dat financial assistance uitdrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan plaatsvindt loert eventuele bestuurdersaansprakelijkheid namelijk om de hoek.

Heeft u nood aan alternatieve financieringsmogelijkheden doch wenst u zich niet te begeven op glad ijs? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden en zien toe op de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten in het kader van de financial assistance. Contacteer hiervoor Kristiaan Caluwaerts, Noëmi Callaert en Berk Cimen.

Kristiaan Caluwaerts Advocaat  Noëmi Callaert Advocaat  Berk Cimen Advocaat