Zoeken

Help ik wil bescherming tegen mijn schuldeisers

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Help! Ik wil bescherming tegen mijn schuldeisers

Help! Ik wil bescherming tegen mijn schuldeisers

Sinds 1 mei 2018 werd de oude faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen vervangen door de nieuwe insolventiewet, die te vinden is in Boek XX Wetboek economisch Recht.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft als doel het behoud, onder toezicht van een rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming én beschermt bovendien de onderneming tegen haar schuldeisers. De bedoeling is vooral ondernemingen die in moeilijkheden zitten, en toch een zekere hoop op overleven hebben, een zekere bescherming te bieden.

De onderneming dient een verzoekschrift met de verplicht bijhorende documenten neer te leggen bij de territoriaal bevoegde Ondernemingsrechtbank (plaats van haar maatschappelijke zetel). Na neerlegging van het verzoekschrift behandelt de rechtbank het verzoek binnen de 15 dagen na neerlegging. De rechtbank doet nadien uitspraak binnen een termijn van 8 dagen na de behandeling van het verzoek. Tegen deze uitspraak is geen verzet, maar enkel hoger beroep mogelijk.

De onderneming dient in haar verzoekschrift aan te geven wat de doelstelling van de procedure van gerechtelijke reorganisatie zal zijn:

1. Minnelijk akkoord

De schuldenaar overlegt met een aantal schuldeisers om tot een akkoord te komen. Er dient met minimum 2 schuldeisers een akkoord te worden gesloten.


2. Collectief akkoord 

De schuldenaar stelt een reorganisatieplan voor aan alle schuldeisers. Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd te zijn door de schuldeisers wanneer de meerderheid van hen, vertegenwoordigd door hun schuldvorderingen, de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, voor stemmen. Eens het reorganisatieplan is goedgekeurd, is het bindend voor alle schuldeisers, ongeacht of ze akkoord gingen met het plan. Na goedkeuring van het plan door de schuldeisers, moet het plan ook nog gehomologeerd worden door de rechtbank. De periode van aanzuivering van de schulden in de opschorting mag maximum 5 jaar duren. De herleiding van de schuldvordering bedraagt maximaal 80% van de hoofdsom.

3. Overdracht onder gerechtelijk gezag

De onderneming gaat geheel of gedeeltelijk worden overgedragen onder toezicht van een gerechtsmandataris. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de schuldeisers.Bij neerlegging van het verzoekschrift zal de onderneming onmiddellijk bescherming genieten tegen haar schuldeisers. 

Tijdens de duur van de opschorting kan er door de schuldeisers geen tenuitvoerlegging worden voortgezet of aangewend. De onderneming kan tijdens deze periode van bescherming tevens niet failliet verklaard worden. 

Conclusie: Er zijn verschillende mogelijkheden om uw onderneming te beschermen tegen uw schuldeisers. De procedure van gerechtelijke reorganisatie kan uw onderneming helpen een doorstart te maken en heeft bovendien als voordeel dat de zaakvoerder of bestuurders beschikkingsbevoegd blijven en de controle over de vennootschap niet verliezen, zoals dit bij een faillissement wel het geval is. Indien uw onderneming na afloop van deze procedure toch failliet zou gaan, helpt het correct doorlopen van deze procedure nadien uw bestuurdersaansprakelijkheid indekken, zodat de nadelige gevolgen van een faillissement toch beperkt kunnen blijven. Een gewaarschuwd bestuurder is er dus twee waard.

Meer weten? Wenst u bijstand? Contacteer één van onze specialisten: Mtr. Kristiaan Caluwaerts, Mtr. Federico Wuyts en Mtr. Stefanie Van den Bosch.