Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regel “Geen bezwaar? Geen beroep!”

 

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regel “Geen bezwaar? Geen beroep!”

In een arrest van 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en 151, 3° van de zogenaamde Codextrein vernietigd. Deze artikelen hadden in het Omgevingsvergunningsdecreet de regel ingevoerd dat de belanghebbende (het zogenaamde “betrokken publiek”) in beginsel alleen nog beroep konden instellen als de betrokkenen tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar had ingediend (art. 53, tweede lid en 105, § 2, derde lid Omgevingsvergunningsdecreet).

Het Grondwettelijk Hof overweegt met name dat het betrokken publiek op het ogenblik van het openbaar onderzoek nog geen kennis heeft van de beoordeling van de aanvraag door de vergunningverlenende overheid, noch van de inhoud van de eventueel vereiste adviezen, die tot doel hebben de vergunningverlenende overheid een stedenbouwkundige en milieutechnische onderbouwing te geven voor haar beslissingen met betrekking tot concrete vergunningsaanvragen. Het openbaar onderzoek heeft immers enkel betrekking op de vergunningsaanvraag. De vereiste adviezen moeten enkel ter inzage worden gelegd indien ze reeds beschikbaar zijn op de dag vóór de begindatum van het openbaar onderzoek.

Aldus wordt volgens het Hof het recht op de toegang tot rechter beperkt op een wijze die strijdig is met de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet. De regel “Geen bezwaar? Geen beroep!” valt dus weg voor de belanghebbende derden zowel voor het instellen van een administratief beroep of een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het Grondwettelijk Hof heeft bovendien het verzoek van de Vlaamse Regering afgewezen om de vernietigde regels te handhaven voor het verleden. Bijgevolg zal tegen bepaalde vergunningsbeslissingen genomen op basis van aanvragen ingediend vanaf 30 december 2017, alsnog een administratief beroep of een beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen mogelijk zijn op basis van de vastgestelde ongrondwettigheid.

Voor meer informatie over de beroepsmogelijkheden inzake ruimtelijke ordening, neem contact op met Mtr. Yannick Grauwels of Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.