Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het nieuwe vennootschapsrecht

 

Het nieuwe vennootschapsrecht

Vennootschappen op nieuwe leest

Het Wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ligt voor in de Kamer en wordt verwacht voor invoering in 2019.

Een modernisering, vereenvoudiging en liberalisering is de doelstelling van het aanstaande Wetboek.

Enkele van de hoofdlijnen betreffen de afschaffing van het archaïsche onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, het verschil in regels tussen genoteerde vennootschappen en vennootschappen die een publiek beroep doen op het spaarwezen, en een beperking in het aantal rechtsvormen.

Meer keuzevrijheid voor de interne regels binnen de vennootschappen staat voor meer maatwerk binnen de NV door bv. meervoudig stemrecht, bescherming voor de bestuurders tegen ontslag en een moderner bestuurssysteem.  De afschaffing van de kapitaalvereiste bij een BV en de vrije verhandelbaarheid van haar aandelen, lijkt revolutionair maar wordt getemperd door een meer doordachte verplichte opmaak van een financieel plan tot inschatting de financiële behoeften voor de uitbating, en de mogelijkheid tot aanvullende invoering van voorkeurrechten en voorkooprechten.

De kwantitatieve beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangevuld met een kwalitatieve uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid voor "wrongful trading”.  De invoering van dit alles kan niet los worden gezien van het nieuwe insolventierecht met bv. haar fresh start voor zelfstandigen.

Meer informatie over het nieuwe vennootschapsrecht? Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts (k.caluwaerts@legaloffice.be) en Mtr. Noëmi Callaert (n.callaert@legaloffice.be).