Zoeken

De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken

De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken

6 mei 2024Om een overheidsopdracht van werken te kunnen uitvoeren, is vereist dat een aannemer beschikt over een vereiste erkenning. De erkenning van aannemers is sinds 1 november 1991 geregeld door de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en het Koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Het doel van deze erkenningsregeling is om de aanbesteders de kans te geven om na te gaan of de aannemer van werken over de nodige waarborgen beschikt.

Overheidsopdracht en concessies

De overheidsopdrachten en concessies voor werken kunnen maar aan een aannemer gegund worden indien de aannemer op het moment van sluiting van de opdracht of van de concessieovereenkomst ook effectief erkend is voor de uitvoering van de geraamde waarden van de werken, minstens het bewijs levert dat hij aan de voorwaarden opgelegd door de wet van 20 maart 1991 kan vervullen. 

Wanneer een aannemer over een erkenning beschikt, is dit een vaststelling van het vermoeden dat de aannemer financieel en technisch bekwaam is voor de uitvoering van bepaalde werken enerzijds en dat de aannemer bekwaam is (minstens wordt geacht) om voor aanbesteders te werken.

In het Koninklijk besluit van 26 september 1991 worden de erkende aannemers in categorieën en klassen onderverdeeld. De categorieën en ondercategorieën hebben betrekking op de aard van de uit te voeren werken, zoals bijv. categorie D “algemene aanneming van bouwwerken” of ondercategorie D10 “tegelwerk”. In elke categorie of ondercategorie worden de erkende aannemers verdeeld in 8 klassen. Deze verdeling in klassen gebeurt op basis van de financiële en economische draagkracht van de aannemer. 

Wanneer een aannemer erkend is in een bepaalde klasse, houdt dit in dat (1) er geen overheidsopdracht van werken aan een aannemer gegund kan worden met een hogere geraamde waarde dan de erkenningsklasse waarin de aannemer is erkend en (2) er op het moment van de gunning van de opdracht eveneens rekening moet worden gehouden met het maximale totaalbedrag van de werken die een aannemer gelijktijdig aan het uitvoeren is op dat ogenblik.  

Koninklijk besluit

Bij Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 26 april 2024) zijn de maximumbedragen van de erkenningsklassen aanzienlijk opgetrokken

Naast de maximale bedragen van de overheidsopdracht, worden vanaf 1 juni 2024 ook de maximale totaalbedragen van al de werken die de aannemer gelijktijdig in België en in het buitenland mag uitvoeren op het ogenblik van het gunnen van de opdracht. 

De maximale (totaal)bedragen van de aanneming van werken per klasse wijzigen vanaf 1 juni 2024 naar:

Aanneming van werken

Deze maximale bedragen zijn exclusief BTW.

In het bestek dient steeds de vereiste erkenningsklasse te worden vermeld. Een aannemer kan inschrijven voor de overheidsopdrachten die behoren tot de erkenningsklasse waarin hij erkend is, alsook voor elke lagere erkenningsklasse. Aangezien de in het bestek opgenomen erkenningsklasse gebaseerd is op de geraamde waarde van de overheidsopdracht, is deze vermelding steeds voorlopig. De uiteindelijke erkenningsklasse waaraan de aannemer dient te voldoen, wordt bepaald op basis van het bedrag van de offerte.

De wijzigingen van het Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken hebben enkel betrekking op de verhoging van de maximale (totaal)bedragen per erkenningsklasse. Voor het overige blijft de op heden geldende wetgeving onverkort van toepassing.

Samengevat: vanaf 1 juni 2024 kan een aannemer die erkend is in een welbepaalde klasse aldus inschrijven voor een overheidsopdracht die tot voor 1 juni 2024 onbereikbaar was wegens het maximumbedrag van de klasse waarbinnen de aannemer erkend is.

Contacteer ons

Heeft u vragen over een overheidsopdracht? Contacteer een van onze advocaten bij Caluwaerts Uytterhoeven. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Auteurs: Mr. Stephanie Moras, Mr. Kristof Uytterhoeven en Mr. Els Zegers

Klik hieronder op de foto's van de auteurs om hun andere artikels te lezen:

Kristof Uytterhoeven  Stephanie Moras  Els Zegers