Zoeken

Nieuw btw-tarief voor afbraak en heropbouw

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuw btw-tarief voor afbraak en heropbouw

Nieuw btw-tarief voor afbraak en heropbouw

29 jan 2021
Vanaf 1 januari 2021 trad er een nieuwe regeling inzake het btw-tarief op afbraak en heropbouw van gebouwen in werking. Meer bepaald omvat de nieuwe regeling een verlaagd btw-tarief van 6% gedurende 2 jaar voor afbraak en heropbouw van woningen voor het hele Belgische grondgebied. Hiervoor was deze regeling beperkt tot 32 stedelijke gebieden. Belangrijk hierbij is te vermelden dat de bestaande regels voor de toepassing van het btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen in de 32 steden blijven bestaan.

Het voordeel van het verlaagd btw-tarief is van toepassing op: 
  • Aannemingswerken van afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor bewoning door de bouwheer-natuurlijke persoon;
  • Aannemingswerken van afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor langdurige verhuur in het kader van sociaal beleid;
  • Leveringen van woningen en vestiging, overdracht en wederoverdracht van bepaalde zakelijke rechten op die woningen.

Nu ook de leveringen van woningen met het bijhorend terrein na afbraak en wederopbouw aan het verlaagd tarief van 6% mogelijk worden, zal de levering van dergelijke woningen door de vastgoedpromotor (of door de oorspronkelijke initiatiefnemers aan latere instappers) ook aan 6% mogelijk zijn.

Dit voordeel geldt enkel indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
  • Het gebouw moet na afbraak en heropbouw op het tijdstip van de eerste ingebruikname of inbezitneming, als enige eigen woning gebruikt worden;
  • De bewoonbare oppervlakte bedraagt maximum 200 m2;
  • De overhandiging van verklaring aan de administratie gebeurt vooraleer belasting opeisbaar wordt; 
  • De belasting is opeisbaar uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikname of inbezitneming van de woning;
  • Facturen stellen elementen vast die toepassing 6% verantwoorden.

Het “nadeel” van de maatregel is echter dat deze beperkt is in de looptijd. Het tijdelijk karakter van de maatregel houdt immers in dat de opeisbaarheid van de belasting op die leveringen zich moet voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

Voor werken m.b.t. lopende afbraak/heropbouw projecten waarbij reeds btw opeisbaar is geworden vóór 1 januari 2021, kan het verlaagd tarief van 6% toch worden toegepast op facturaties tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 op voorwaarde dat een voorafgaande verklaring wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2021.Voor handelingen waarvoor de aanvraag voor een omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2022 bij de bevoegde instantie werd ingediend, is de 6%-regel beperkt tot 25% van het totale bedrag van de in de aanvraag voor omgevingsvergunning vermelde werken die van het verlaagd tarief van 6% kunnen genieten. 

Belangrijk is dat onder de tijdelijke regeling de toepassing van het tarief van 6% voor afbraak en heropbouw door een bouwheer-natuurlijke persoon en de aankoop van een nieuwe woning na afbraak en heropbouw geldt indien alle voorwaarden inzake de aanwending van het gebouw vervuld blijven gedurende een termijn van 5 jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikneming of 15 jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikneming ingeval van sociale verhuur. 

Het doel van de nieuwe regeling is een fiscale stimulans te geven aan de bouwsector en belastingplichtigen. Het maakt het hen gemakkelijker om aan een lager tarief nieuwe woningen te bouwen en te verwerven. Daardoor zal een deel van het woonpatrimonium versneld worden vernieuwd.

De toepassing van het btw-tarief van 6% op verkopen kan voor promotoren een belangrijke stimulans betekenen. Er moet evenwel rekening gehouden worden met de nieuwe voorwaarden inzake de hoedanigheid van de bouwheer/koper, de aanwending als enige/eigen woning en de oppervlaktebeperking.

Heeft u vragen over dit nieuw btw-tarief en of het ook op u / uw onroerend goed van toepassing is? Contacteer onze specialisten Yannick Grauwels en Joachim Lebeer.