Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd


Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd

Op 18 april 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies gepubliceerd.

Afgekort wordt voormeld koninklijk besluit reeds "het multi-KB” genoemd. Door het multi-KB wordt er verholpen aan verschillende toepassingsproblemen en onduidelijkheden die inmiddels aan het licht zijn gekomen na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten sinds 30 juni 2017.

Een van de belangrijkste wijzigingen die onmiddellijk in werking is getreden, heeft betrekking op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De invoering van het elektronische UEA is maar liefst met 6 maanden vervroegd. Concreet wil dit zeggen dat voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren vanaf 18 april 2018 gebruik moet worden gemaakt van het UEA voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt en voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum ondernemingen worden uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

De verplichting om gebruik te maken van elektronische middelen wordt thans uitsluitend opgelegd voor het UEA. Bijgevolg kan andere informatie (zoals de ontvangst van de offerte) nog steeds op een andere wijze dan door middel van elektronische middelen worden uitgewisseld. Het verplicht gebruik van elektronische middelen voor de  opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel bepaald voor de Europese bekendmaking, blijft namelijk wel behouden op 18 oktober 2018.

Meer informatie omtrent overheidsopdrachten? Contacteer Mtr. Stephanie Moras (s.moras@legaloffice.be) of Mtr. Kristof Uytterhoeven (k.uytterhoeven@legaloffice.be).