Zoeken

Steunmaatregelen ingevolge Coronavirus

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Steunmaatregelen ingevolge Coronavirus

Steunmaatregelen ingevolge Coronavirus

Welke maatregelen kan u als onderneming nemen ingevolge de dreigende economische schade?

Ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen zich beroepen op een heel aantal steunmaatregelen.

Wij zetten de belangrijkste voor u op een rij:

1. Fiscale steun

Alle ondernemingen die tijdelijk in financiële moeilijkheden geraken door het coronavirus, kunnen voor de betaling van verscheidene belastingen (BV, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) een afbetalingsplan krijgen. 

Die gespreide betaling zal niet leiden tot boetes of nalatigheidsinteresten.

  • Om in aanmerking te komen dient u volgende elementen aan te tonen (niet-cumulatief):
  • Een daling van het omzetcijfer;
  • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties;
  • De mogelijke kettingreacties met partnerondernemingen.

Een aanvraagformulier is beschikbaar deze link.

Let wel op, want de deadline voor het indienen van de aanvraag is 30 juni 2020. 

2. Sociale steun

a. Werkgeversbijdragen

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2e kwartaal 2020. 

De COVID-19 problematiek zal aanvaard worden als factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

b. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen. In dat geval moet de aanvraag gebeuren voor 31/03/2020 voor de kwartaalbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Voor 15/06/2020 voor de bijdragen van het tweede kwartaal 2020. 

Verder kunnen zelfstandigen eveneens een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020 indien hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Tot slot kan er ook een vrijstelling gevraagd worden indien de sociale bijdragen ingevolge het Coronavirus niet meer betaald kunnen worden.

c. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door het coronavirus kunnen zich beroepen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid omville van overmacht is mogelijk tot 30 juni 2020.

d.Overbruggingsrecht

Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten, kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht (vroeger de faillissementsverzekering). Het overbruggingsrecht is een sociaal recht dat bestaat uit een automatische tussenkomst via het sociale verzekeringsfonds. Het omvat het behoud van rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder betaling van sociale bijdragen en een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende maximaal 12 maanden.

Zelfstandigen die hun activiteiten langer dan een week moeten staken door het Coronavirus, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vervangingsinkomen. 

3. Economische steun

a. Forfaitaire premie

De Vlaamse Overheid kent een eenmalige forfaitaire premie toekennen aan ondernemingen die geconfronteerd worden met een verplichte sluiting (voor een periode tot 3 april 2020)

  • Weekendsluiting: 2.000 EUR
  • Volledige sluiting: 4.000 EUR
Indien de verplichte sluiting verlengd wordt, zullen de maatregelen verdergezet worden a rato van een vergoeding van 160 EUR/dag (zowel voor weekendsluiting, als volledige sluiting).

b. Crisiswaarborg

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. 

De Vlaamse regering zal op deze manier 1000 leningen van 100.000 euro voor 75% kunnen waarborgen.

c. Uitstel betaling onroerende voorheffing

Aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven zullen pas vanaf september uitgestuurd worden.

Indien u vragen hebt omtrent de impact van het Coronavirus op uw onderneming, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. 

- Mtr. Stefanie Van den Bosch en Mtr. Federico Wuyts.