Zoeken

Uitbreiding terrein RSZ-inspectie

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Uitbreiding terrein RSZ-inspectie

Uitbreiding terrein RSZ-inspectie

Voortaan kunnen RSZ-inspecteurs ook optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.

Voordien kwam deze bevoegdheid enkel toe aan de inspectiediensten van Toezicht Sociale Wetten, met als gevolg dat de RSZ-inspecteurs weinig konden doen wanneer zij zich geconfronteerd zagen met situaties waarbij gedetacheerde werknemers illegaal ter beschikking werden gesteld van Belgische gebruikers.

Het koninklijk besluit van 17 augustus 2019, dat in werking trad op 21 september 2019, brengt daar nu verandering in.

De RSZ-inspectie kan vandaag dus ook controle uitoefenen op eventuele illegale terbeschikkingstelling in het kader van een grensoverschrijdende tewerkstelling. Dit impliceert uiteraard dat haar inspecteurs inbreuken kunnen verbaliseren zodat zowel de gebruiker van het personeel als de eigenlijke werkgever hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle sociale schulden in België.

Krijgt u ook een inspecteur over de (werk)vloer? Of heeft u vragen met betrekking tot grensoverschrijdende tewerkstelling en/of terbeschikkingstelling van personeel? Mtr. Els Zegers staat u graag te woord.