Zoeken

Update COVID-19 en het omgevingsrecht

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Update COVID-19 en het omgevingsrecht

Update COVID-19 en het omgevingsrecht

2 jun 2020

De behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen terug hun normale verloop.

Ten gevolge van het Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, waren lopende openbare onderzoeken opgeschort in de periode van 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. 

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, planmilieueffectrapportage (plan-mer) en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, waren lopende openbare inspraakmomenten opgeschort tot 24 april 2020.

De nog niet opgestarte openbare onderzoeken werden pas aangevat na 24 april 2020. In principe zouden verlengingen of de schorsingstermijn inzake openbare onderzoeken de maximale duurtijd van de civiele noodsituatie (lees: tot en met 17 juli 2020) niet kunnen overschrijden. 

De lokale besturen geven via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan voldoende operationeel te zijn om verder te werken en zijn geen vragende partij voor een extra verlenging. De bevoegde minister heeft dan ook op 17 april 2020 in een persbericht meegedeeld dat de opschorting inzake openbare onderzoeken niet verder wordt verlengd. Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2020 tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunning en ruimtelijke plannen, goed. Dit besluit treedt in werking vanaf 22 april 2020.

  • Op grond van dit besluit kunnen zowel lopende openbare onderzoeken als nieuwe openbare onderzoeken worden verdergezet resp. opgestart na 24 april 2020. Het is de gemeente zelf die instaat voor de organisatie van het openbaar onderzoek en de start-/einddatum bepaalt. Doordat de gemeenten de affiches op het terrein moeten aanpassen met vermelding van de nieuwe einddata van het resterende openbaar onderzoek, zijn zij bijkomend op de hoogte van de juiste einddatum.
  • Ingeval dat een openbaar onderzoek reeds problematisch verliep voor 23 maart 2020, kan de gemeente beslissen het openbaar onderzoek volledig te hernemen na 24 april 2020.
  • Wat de informatievergaderingen betreft kunnen tijdelijk alternatieve informatievergaderingen worden gehouden, op elektronische wijze. 
  • De beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, worden niet verlengd.
  • De ‘normale’ termijn van 30 dagen om administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, genomen na 24 april 2020, in te stellen, is terug van kracht. Zowel bij de normale beroepstermijn als bij de verlengde beroepstermijn moet de affiche aangeplakt blijven tot het einde van de beroepstermijn. De vergunningen worden de 35e dag na de eerste dag van aanplakking uitvoerbaar, tenzij men op de hoogte wordt gebracht van de indiening van een schorsend administratief beroep.
  • Ook ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgestart na 24 april 2020, moeten binnen de normale termijn van 180 dagen na openbaar onderzoek definitief worden vastgesteld.
  • De bekendmakingen en kennisgevingen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, uitgevoerd voor de start van de schorsing, moeten niet worden hernomen bij de verderzetting van de inspraakverplichtingen. 
Voor wat de nieuwe openbare onderzoeken, herneming van openbare onderzoeken en informatievergaderingen inzake de ruimtelijke uitvoeringsplannen betreft verwijzen we naar datgene wat geldt bij vergunningen.

Tijdens de dienstverlening van de lokale besturen moet te allen tijde de regels van ‘social distancing’ worden gerespecteerd.

Voor al uw vragen omtrent het omgevingsrecht kan u bij onze specialisten Yannick Grauwels en Joachim Lebeer terecht.