Zoeken

Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

16 nov 2022

Op 14 oktober 2022 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de daaruitvolgende economische crisis.

De prijsstijgingen en -schommelingen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne hebben bijgedragen tot liquiditeitsproblemen bij heel wat opdrachtnemers van overheidsopdrachten.

De huidige (beperkte) regeling met betrekking tot de voorschotten:

De huidige regeling met betrekking tot de voorschotten is terug te vinden in artikel 12 Overheidsopdrachtenwet.

Artikel 12 Overheidsopdrachtenwet bevat het principe dat er in het kader van overheidsopdrachten enkel verstrekte en aanvaarde prestaties worden betaald. Voorschotten zijn, als uitzondering op de regel, enkel mogelijk in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

Krachtens artikel 67 AUR kunnen er slechts in een aantal limitatief opgesomde gevallen voorschotten toegekend worden, met name:

- voor de overheidsopdrachten die ten aanzien van hun bedrag zeer belangrijke voorafgaande investeringen vergen, die uitsluitend voor hun uitvoering bestemd zijn;

- voor de overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die dienen te worden gegund aan onder andere Staten of een internationale organisatie, aan een bevoorradings- of herstellingsinrichting die door Staten is opgericht, etc.;

- voor de overheidsopdrachten voor diensten van luchtvervoer van passagiers van categorie 3 van bijlage II, A, van de wet of van categorie 6 van bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid, al naargelang;

- voor de overheidsopdrachten voor leveringen of diensten die, volgens de gebruiken, hetzij op basis van een abonnement zijn gesloten, hetzij een voorafgaande betaling vereisen.

De nieuwe (tijdelijke) regeling met betrekking tot de voorschotten:

Aangezien de huidige regeling een zeer beperkte mogelijkheid omvat om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten, voert het ontwerp van koninklijk besluit een verruimde (tijdelijke) mogelijkheid in voor zowel te lanceren als reeds gelanceerde opdrachten.

De nieuwe regeling gaat gepaard met enkele duidelijke voorwaarden:

De aanbestedende overheid kan een voorschot van maximum 20% van de initiële waarde van de opdracht toekennen.

- Wanneer de looptijd van de opdracht meer dan twaalf maanden bedraagt, wordt voor de berekening van het voorschot als referentie een bedrag genomen dat gelijk is aan twaalf keer het oorspronkelijke bedrag van de opdracht (incl. BTW) gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de opdracht.

- In het geval van een opdracht van onbepaalde duur, wordt voor de berekening van het voorschot als referentie de waarde per maand van de overeenkomst, vermenigvuldigd met twaalf genomen.

- Voor een overheidsopdracht met een looptijd korter dan twee maanden, kan er geen voorschot worden toegekend.

Deze verruimde mogelijkheid om voorschotten toe te kennen is slechts van toepassing op opdrachten die geplaatst worden tot eind 2023.

De minister van Ambtenarenzaken zal een lijst opmaken van de zwaarst getroffen sectoren waarvoor de federale diensten overheidsopdrachten plaatsen. Daarna wordt elke minister belast om na te gaan wat de budgettaire impact zou zijn van het toekennen van voorschotten.

Het ontwerp ligt op heden ter advies voor bij de Raad van State.

Van zodra het koninklijk besluit betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten wordt gepubliceerd, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Wenst u graag meer toelichting? Contacteer dan prof. dr. Kristof Uytterhoeven.

Klik op onderstaande afbeelding om meer te lezen van bovengenoemde auteur.