Zoeken

Home  /  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ten aanzien van cliënten en websitebezoekers

Inleiding

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van haar website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers van haar websites steeds op een zorgvuldige wijze.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten stelt haar beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene gegevens beschermings verordening (AVG), privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van onze verantwoordelijke (cf. infra).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de heer Gert Gooris. 
Telefoonnummer: + 32 448.49.92

Minderjarigen

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen. Als Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten ontdekt dat zij per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan zal zij de persoonsgegevens van die minderjarige zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit haar bestanden.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, strafrechtelijke gegevens, e.d.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke vertegenwoordiging en behartiging van uw belangen,
 • om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst,
 • om de beveiliging van de website te optimaliseren,
 • om web statistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website, 
 • om u de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden, voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten  en derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op u af te stemmen, om u bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens
 • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
 • voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten,
 • om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten onderhevig aan is,
 • bij beslechting van eventuele geschillen,
 • voor administratieve doeleinden,
Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Rechtsgronden voor verwerking

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald:
 • (a) toestemming,
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • (f) noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft u steeds het recht om te allen tijde de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook overmaken met andere partijen indien dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Zo kan Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten u nog beter van dienst zijn.  Indien u niet wenst dat Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten uw persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen, kan u ons dat steeds laten weten via email aan g.gooris@legaloffice.be. Uw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is. 

Zonder uw toestemming zal Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:
 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren? 
Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten toe op de beveiliging van deze informatie. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers en advocaten zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke of kan u dus ook terecht op het volgende e-mailadres g.gooris@legaloffice.be. U kan ons steeds kosteloos contacteren om deze rechten uit te oefenen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

Links

Op de website van Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten vindt u links naar websites van andere partijen. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Wijzigingen van het privacy beleid

Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na. 

Ten aanzien van derden

Het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, Potvlietlaan 4 - 2600 Berchem, ON 0766.553.584, heeft uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan zijn cliënt. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan Gert Gooris via g.gooris@legaloffice.be. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt. U kan onze volledige privacyverklaring hierboven terugvinden. Wij hebben u deze informatie niet eerder bezorgd omdat wij ten aanzien van de cliënt gebonden zijn door een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Laatst gewijzigd: 9 februari 2021

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak