Blog

Wij informeren u graag over de laatste juridische evoluties.


Bemiddelen wordt het nieuwe procederen

Sinds 12 juli 2018 is de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” grotendeels in werking getreden.
Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing

In de ministerraad van 23 november 2018 werd, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goedgekeurd.
Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect

In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten werd het Vrijstellingsbesluit aangepast en wordt voortaan bepaald dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies.
Opzeggingsclausules hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig

Dat blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 oktober 2018 (arrest n° 140/2018).
Wetsontwerp tot hervorming goederenrecht ingediend in de Kamer

Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen met een volledig nieuw Boek III, en integreert hiermee een aantal specifieke wetten.